29.06.2023

LÕPUTÖÖ | Eesti reklaamiagentuuride loovjuhtidel on olemas piisav kompetents, et töötada virtuaalsete mõjuisikutega. Miks seda ei tehta?

Siim Kokkota bakalaureusetöö eesmärk oli kaardistada Eesti reklaamiagentuuride loovjuhtide teadmisi ja kompetentse virtuaalsete mõjuisikute valdkonnas. Uurimuses osales üheksa loovjuhti Eesti suurematest reklaamiagentuuridest.

Virtuaalsel mõjuisikul Lil Miquelal on Instagramis 2,8 miljonit jälgijat. Foto: Instagram/@lilmiquela

“Eesti reklaamiagentuuride loovjuhtide teadmised virtuaalsetest mõjuisikutest ja valmisolek neid turundustegevustes kasutada” on suure tõenäosusega esimene uurimus, mis virtuaalsetest mõjuisikutest Eestis tehtud ja mille tulemused annavad esimese ettekujutuse valmisolekust virtuaalseid mõjuisikuid Eestis turundustegevustes rakendada.

Esmalt – kes üldse on virtuaalne mõjuisik? Virtuaalse mõjuisikuna ehk CGI mõjuisikuna saab käsitleda persooni või objekti, mis on tarkvara abil loodud vaid digikanalites kasutamiseks ning tarbimiseks. Virtuaalsed mõjuisikud sarnanevad omaduste, käitumise ja tegevuse poolest inimestega, kuid ei vasta tegelikkuses ühelegi inimesele füüsilises maailmas. 

Neil on enamasti sotsiaalmeedias arvestatav jälgijaskond ning neile on autorite poolt antud maailmavaade ja iseloom. Üldjuhul on nad loodud mõjutamise eesmärgil. Tuntumad töös välja toodud virtuaalsed mõjuisikud on Lil Miquela, Noonoouri, Lu do Magalu, Shudu ja Imma.

Kindlasti tuleb meeles pidada, et virtuaalne mõjuisik ei ole AI mõjuisik. Ükski hetkel tegutsev mõjuisik ei suuda ilma inimese sekkumiseta eksisteerida: nende kujutis võib olla AI abil loodud, kuid inimene peab endiselt postitused sotsiaalmeediasse üles laadima ja nende taha loo jutustama.

Tulemustest selgus, et valimisse kuulunud üheksast loovjuhist viis olid varem virtuaalsetest mõjuisikutest midagi kuulnud. Tööalane kokkupuude virtuaalse mõjuisikuga puudus kõigil intervjueeritud loovjuhtidel, seega said nad virtuaalsetest mõjuisikutest rääkida vaid oma arvamuse, mitte kogemuste põhjal. 

siim kokkota pilt
Töö autor Siim Kokkota. Foto: Erakogu

Ükski intervjueeritavatest ei suutnud peast nimetada mõnda definitsioonile vastavat virtuaalset mõjuisikut, kuid aidatud tuntuse abil tunti ära Lil Miquela, Lu do Magalu ja Shudu. Ülejäänud intervjueeritavad kuulsid sellisest kontseptsioonist esimest korda. Samas püüdsid loovjuhid otsida alternatiive – enim nimetati Eesti kontekstis Investor Toomast. Kuigi Investor Toomasel on teatavad virtuaalse mõjuisiku tunnused, on ta siiski pigem virtuaalne karakter kui täielikult definitsioonile vastav virtuaalne mõjuisik.

Kõik loovjuhid kinnitasid, et nende agentuuris on vähemalt mingil määral olemas kompetents ise virtuaalset mõjuisikut luua, kuid suure tõenäosusega looksid nad pigem animeeritud virtuaalseid karaktereid, kui 3D-modelleeritud inimese sarnaseid virtuaalseid mõjuisikuid. Enim puudujääke ongi 3D-disaini võimekuses ning ressurssides.

Kuigi kõikidel loovjuhtidel puudus kogemus virtuaalsete mõjuisikutega töötamisel, suutsid kõik virtuaalsete mõjuisikute kasutamisega seotud küsimustes välja tuua teaduskirjanduse poolt toetatud aspekte.

Loovjuhtide hinnangul olid virtuaalsete mõjuisikute kasutamise eelised:

  • piiramatud võimalused loovuseks
  • piiramatu kasutusvõimalus
  • bränditurvalisus
  • tugev loolisus

Virtuaalsete mõjuisikute kasutamise puudustena tõid loovjuhid välja:

  • vähese autentsuse
  • vähese usaldusväärsuse
  • ebarealistlikud iluideaalid

Pädevad teadmised

Virtuaalsetele mõjuisikutele sobivate ja mitte sobivate kasutusvaldkondade välja toomisel jäid loovjuhid suures osas eriarvamustele. Mõned ei näinud kasutusvaldkondadel piire, teised näiteks ei kasutaks virtuaalset mõjuisikut meditsiini või hasartmängude valdkonnas.

Ka eetilistes küsimustes oli hulgaliselt eriarvamusi. Umbes pooled hindasid, et virtuaalsetel mõjuisikutel peaks bios olema disclaimer stiilis „Tähelepanu! Tegemist ei ole päris inimesega!“ ja teised leidsid, et see pole vajalik. Virtuaalse mõjuisiku „omaniku“ läbipaistvuses jagunesid arvamused samuti umbes pooleks – osade hinnangul on omaniku välja toomine absoluutselt kohustuslik, teised ei näinud omaniku varjatuses otseselt probleemi. 

Hoolimata faktist, et pooled loovjuhid polnud varem virtuaalsetest mõjuisikutest midagi kuulnud ning ükski polnud virtuaalset mõjuisikut reaalselt turundustegevusteks kasutanud, siis minu kui uurija hinnangul on Eesti reklaamiagentuuride loovjuhtide teadmised virtuaalsete mõjuisikute kasutamise eelistest ja probleemidest siiski küllaltki pädevad. 

356069543 282074144262425 9192346068117515205 n
Lu do Magalul on veel rohkem jälgijaid kui Lil Miquelal, koguni 6,3 miljonit! Foto: Instagram/@magazineluiza

Isegi loovjuhid, kes kuulsid antud uurimuse raames virtuaalsetest mõjuisikutest esmakordselt, suutsid anda virtuaalsete mõjuisikute tegevusele adekvaatseid hinnanguid. Kuigi Eesti reklaamiagentuuride võime luua rahvusvahelisel tasemel inimesesarnaseid mõjuisikuid on uurimustulemustele toetudes pigem kaheldav, saab uurimustulemustele ja teaduslikele allikatele toetudes väita, et intervjueeritavate hulgas olnud loovjuhtidel on piisav kompetents ja piisavad teadmised, et virtuaalseid mõjuisikuid turundustegevustes efektiivselt ning eetiliselt kasutada.

Saan rõõmuga tõdeda, et nägin hiljuti esimest korda Eestis reklaami, kus on kasutatud virtuaalset mõjuisikut. Tegemist on küll Maybelline adaptsioonikampaaniaga ning see pole Eestis toodetud, aga selle adapteerimine Eestis näitab tegelikult, et loodetavasti näeme peagi ka siin esimesi virtuaalseid mõjuisikuid.

Kampaaniat võib näha Radissoni küljes oleval MEGA Meedia digiekraanil, täpsem info SIIN.

Loe lõputööd

Paku tudengile lõputöö teema

Autor: Siim Kokkota, reklaami ja suhtekorralduse õppekava reklaami suuna lõpetaja 2023

TULI avaldab suvel TLÜ BFMi reklaami ja suhtekorralduse bakalaureusekava parimaid lõputöid. Sekka satub üks töö ka Mainori veebidisaini ja digitaalgraafika õppekavast. Head lugemist! 

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt