26.01.2023

Mida jälgida, kui soovid paigaldada valimisreklaami tee kaitsevööndisse

5. märtsil 2023 toimuvad Riigikogu valimised. Sellele eelneva valimiskampaania käigus paigaldatakse avalikku ruumi erinevaid valimisreklaame. Varasemate kogemuste põhjal teab Transpordiamet, et mitmed valimisreklaamid paigaldatakse riigiteede äärde omaalgatuslikult ja seda ei kooskõlastata teeomanikuga. 

Varsti saab jälle valida! Enne tuleb aga vaadata, et valimisreklaamid oleksid õigesti paigaldatud. Foto: Unsplash

Riigiteedel teeomaniku kohustusi täitva Transpordiameti peamine ülesanne on tagada ohutu liiklemine. Riigitee kaitsevööndisse reklaami paigaldamise eel tuleks hinnata nii selle koha, reklaami kui ka tehiolude mõju liikluskeskkonnale. Seega on oluline järgida alltoodud nõudeid. 

Liiklusseaduse järgi on valimisreklaam liiklusväline teabevahend ning seda võib paigaldada riigitee kaitsevööndisse ainult Transpordiameti loal. Enne liiklusvälise teabevahendi (reklaami) paigaldamist riigitee äärde tee kaitsevööndisse, tuleb esitada taotlus Transpordiametile (Blanketid | Transpordiamet). Taotlusele lisada ka asukohajoonis ja reklaami eskiisjoonis.

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd on teed ümbritsev maa-ala, mis põhimaanteedel hõlmab mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast kuni 50 meetrit. Ülejäänud maanteede kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on kuni 30 meetrit.

Sellele alale võib paigaldada ainult sellist teabevahendit (ehk valimisreklaami antud kontekstis), mis ei eksita liiklejat ega varja tema eest liikluskorraldusvahendit, ei raskenda liikluskorraldusvahendi eristamist, ei ohusta liiklust liikleja pimestamisega ega tähelepanu hajutamisega ning ei piira nähtavust ristmikul.

Maantee äärde võib liiklusvälise teabevahendi paigaldada ainult rööpselt tee teljega ning kaugus teeservast peab olema vähemalt 12 meetrit. Paigaldada võib seda siiski ainult siis, kui selleks on väljastatud teeomaniku luba.

Kõik Transpordiameti loata paigaldatud valimisreklaamid peab selle paigaldaja viivitamatult eemaldama, kui Transpordiamet selleks nõude esitab. Kui seda ei tehta, siis on ametil õigus valimisreklaamid ise eemaldada ning kõrvaldamise kulud jäävad teabevahendi omaniku kanda.

Reklaami omavolilise paigaldamisega teele või tee kaitsevööndisse pannakse toime liiklusseaduse § 2615 järgi kvalifitseeritav väärtegu, mille üheks kohtuväliseks menetlejaks on Transpordiamet. Nimetatud teo toimepanijat võidakse karistada rahatrahviga (füüsilist isikut kuni 200 eurot, juriidilist isikut kuni 3200 eurot).

Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehel avaldatud teabe kohaselt kinnitatakse Riigikogu valimistel osalevate kanditaatide nimekiri 30 päeva enne valimispäeva. Soovime, et kandidaadid ja valimiskampaaniate korraldajad saaksid teha valimiskampaaniat ja seejuures oleksid teede äärde paigaldatud valimisreklaamid sobilikes kohtades, suurendamata liiklusohtu. 

Reklaami paigaldamise nõuded avalikult kasutatava tee kaitsevööndisse on määratletud ehitusseadustikus ja liiklusseaduses.

Autor: Kai Simson, Transpordiamet
Toimetas: Kärt Tomp, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt