30.09.2019

TULI järelkasvu töögrupp pakkus välja liitpraktika idee

24. septembril kohtusid Tallinna Ülikoolis TULI järelkasvu/õppekavade töörühma liikmed Eesti agentuuride esindajatega, et täpsustada õppekavade kitsaskohti, kaardistada agentuuride ootusi ülikoolide suhtes ja arutleda üheskoos tulevikuvajaduste üle.

Kohtumisel osalesid agentuuridest Imagine (Sven Luka), Kontuur Leo Burnett (Urmas Villmann), Ad Angels (Annika Avikson), Taevas Ogilvy (Imbi Hepner) ning töörühma liikmetest Katri Kerem (EBS), Liis Nõges (LHV), Indrek Jänes (TMK), Tiina Hiob (TLÜ), Rando Pettai (Pulldozer), Alar Pink (Mosaic) ja Karin Luiga (BDO).

Lootsime oma töörühmaga saada paremini aru levinud hoiakust, et kõrgkoolist tööturule siirduvate turundusinimeste ettevalmistus ei vasta tööturu ootustele.

Et jutt ei jääks üksiku tööandja tasemele, otsustasime alustada kahe erineva vestlusgrupi kokkukutsumisega. Esimene neist kaasas agentuuride esindajaid, teise töörühma oleme plaaninud novembrisse ja sinna kutsume kliendi poolelt turundustöötajate värbamisega soetud inimesi. Siia on muuseas peidetud täiesti otsene üleskutse, hea turundusinimene – kui tunned, et tahad sel teemal kaasa rääkida, anna ennast üles, kirjuta:


TULI j%C3%A4relkasv4 block

Teadmiste, oskuste ja hoiakute teemal tekkis kohe tuline arutelu. Ühelt poolt domineeris seisukoht, et ülikool peaks andma tulevasele turundusinimesele laiapõhjalised üldteadmised (näiteks filosoofia, semiootika, ajalugu, kultuur, keeleoskus) ning kontseptuaalse mõtlemise oskuse ja maailmavaate. Teisalt tuli välja, et agentuuridesse tööle või praktikale tulevad inimesed tunnevad ise puudust konkreetsetest oskustest. Samas teatud oskuste õpetamise puhul on probleemiks nende lühike „säilivusaeg“, näiteks õpingute keskpaigas hoolega omandatud sotsiaalmeedia haldamise tehnilised nipid võivad paari aasta jooksul juba ajale algu jääda. Universaalsete ja pika elueaga vajalike teadmistena nimetati arusaamist tarbijakäitumisest ja oskust luua turunduslikku sisu.


TULI j%C3%A4relkasv3 block

Üheks oluliseks teemaks, mida kõigi agentuuride esindajad välja tõid, oli nn pingutusvalmidus – soov panustada maksimaalselt, mitte lõigata nurki ja minna lihtsamat teed. Oluline on kohusetundlikkus. Kui töötaja täidab olulise ülesande päevase hilinemisega, ei too see kaasa mitte hinde alandamist, vaid võib viia paremal juhul projekti nurjumise ja halvemal juhul kliendi kaotuseni. See tunnetus kahjuks paljudel tööleasujatel puudub.

Agentuuride esindajad leidsid ühiselt, et koolid võiks enam panustada argumenteerimis- ja veenmisoskuse arendamisse, et noored suudaks oma ideid esitleda ja põhjendada. Võiks mõelda, et kuidas kasvatada kriitika talumise ja vastuvõtmise valmidust.

Kuna tudengite ja lõpetajate arusaam turunduse valdkonna erinevatest töökohtadest ja tööülesannetest on sageli puudulik, pakuti välja huvitav idee anda tõsisematele huvilistele võimalus teha nn liitpraktika, millest osa toimuks agentuuris ja teine osa kliendi juures.

Ülikoolide jaoks jäi kõlama soovitus jätta õppekavadesse sisse üldist haritust ja silmaringi tagavad ained, planeerida oskuste õpetamist nii, et lõpetajad omandaks need võimalikult vahetult enne tööturule siirdumist ning mõelda paremini läbi, kuidas saaks ülikool (juba peaaegu et täiskasvanud inimeste) hoiakuid ja suhtumist kujundada nii, et värskeid tööleasujaid tuleks pigem pidurdada ja tagasi hoida, mitte ükshaaval tööülesandeid ette anda ja nende täitmist kontrollida.

Kokkuvõtte tegi: Katri Kerem, EBS

Turundajate Liidu (TULI) fookusteemadeks on hangetega
seonduv nii riigiettevõtetes kui erasektoris, tegelemine ärikeskkonnaga
(eetikaküsimused, regulatsioonid), valdkonna arengu ja hariduse toetamine ning
valdkonnas toimuva kajastamine ja mõtestamine nii TULI uudistes kui mujal meedias.
Seoses sellega tegutsevad TULI juhatusega paralleelselt järgnevad töörühmad:

Järelkasvu töörühm tegeleb koostöösuhete edendamisega kõikide turundusvaldkonna
spetsialiste õpetavate koolidega ja pakkuma sisendit õppekavade kaasajastamiseks.
Samuti on plaanis praktikaplatvormi loomine koostöös koolide ja TULI liikmetega.

Turustandardite töörühm
on võtnud käsile eetika ja eneseregulatsiooni põhimõtete kirjeldamise ja koostöösuhete
loomise seaduste loojate ja rakendajatega. Ka konkursside ja hangete standardid
on selle grupi fookuses.

Väljundite töörühma
ülesandeks on Kuldmuna festivali ja TULi uudisteportaali arendamine, samuti turuosaliste,
brändide ja trendide mõõtmise ning uurimisega tegelemine.

TULI-sse kuulub 56 ettevõtet.

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt