15.01.2024

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tutvustab reklaamimaastikul levinud rikkumisi

Aasta 2023 möödus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) reklaamijärelevalve tiimil toimekalt. Sageli jääb aga turuosalistele segaseks, millega täpselt TTJA tegeleb, kuhu oma fookuse suunab ja mispärast ei vasta nad kohe päringutele, vihjetele ja kaebustele reklaamide kohta. Järgnevalt anname ülevaate läbiviidud reklaamijärelevalve projektidest, tutvustame levinud rikkumisi ja 2023. aasta statistikat ning selgitame, kuidas järelevalvemenetlusi läbi viime. 

Foto: Unsplash

TTJA pädevuses on kontrollida peaaegu kõikide reklaamide õiguspärasust. Põhimõtteliselt ei kontrolli TTJA vaid ravimireklaami, tervishoiuteenuste reklaami ning notari ja advokaadi reklaame. Reklaamiseadus sätestab reklaami üldnõuded, mis kohalduvad kõikidele reklaamidele ja erinõuded teatud kaupade ja teenuste reklaamile nagu alkohol, tubakas, finantsteenused ja hasartmängud. 

Reklaamivaldkonna järelevalve tööpõld on ääretult lai. Reklaame leidub nii teles, veebis, sotsiaalmeedias kui ka trükistes. Lisaks on suur ja oluline osa ka ennetustööl, mille raames TTJA selgitab ettevõtjatele reklaamiseaduse nõudeid. 

Seega tuleb reklaamivaldkonnas piiratud ressursi tõttu tegevusi prioriseerida. Oleme koostanud riskiprofiili ja hakkasime 2023. aastal reklaami järelevalvet tegema projektipõhiselt. Viisime läbi finantsteenuste reklaami projekti ja hasartmängu reklaami projekti. Lisaks miniprojekt tubakatoote reklaamide suhtes. Projektide kõrval tegeleme samal ajal ka muude reklaamidega ning järjepidevalt ka nõustamisega.

Finantsteenuste reklaami järelevalve projekti ülevaade

2022. aasta detsembris analüüsis TTJA finantsteenuste reklaami turgu jälgides teenuseosutajate reklaame erinevates reklaamikanalites. Analüüsi käigus leiti sotsiaalmeediast, välimeediast, telest, sisuturunduse ning Google Adsidena 17 teenuseosutaja reklaame. Neist 15 teenuseosutaja reklaamid ei vastanud reklaamiseaduse nõuetele. 

Analüüsi tulemusel algatas TTJA 15 ettevõtja suhtes järelevalvemenetlused, edastades neile tuvastatud rikkumiste kohta märgukirjad. Märgukirjad sisaldasid üldist meeldetuletust finantsteenuse (sh tarbijakrediidi) reklaamile kehtivate nõuete kohta ning samuti ülevaadet ettevõtja reklaamides tuvastatud rikkumiste kohta. 

Tüüpilised rikkumised:

  • Musta reede pakkumise kasutamiseks laenu võtmise reklaam ei ole vastutustundlik.
  • Jõulukingituste tegemiseks laenu võtmise reklaamimine ei ole vastutustundlik. Selliste reklaamide hulk kasvas jõulupühade perioodil, vaatama sellele, et TTJA saatis finantsteenuste osutajatele meeldetuletuse nii 2021. kui 2022. aastal tarbijakrediidi reklaami piirangute kohta.
  • Google Adsina avalikustatud tarbijakrediidi reklaamid olid peaaegu kõikidel teenusepakkujatel rikkumises. 
  • Tarbijakrediidi reklaamis on lubatud esitada väga piiratud teavet, mistõttu on võimatu sisuturundusartiklina tarbijakrediiti reklaamida.
  • Tarbijakrediidi reklaami tüüpnäite kohustuslikke elemente kuvatakse eraldiseisvalt tüüpnäitest, mis ei ole lubatud.

Jooksvalt on TTJA rikkumise korral alustanud veel menetlusi finantsteenuse osutajate suhtes. Praegu on käimas järelevalvemenetlused 20 finantsteenuseid osutava ettevõtja reklaamide suhtes. Kaks ettevõtjat on saanud ettekirjutuse ning ühel juhtumil on rakendanud ka sunniraha, sest ettekirjutus jäeti tähtajaks täitmata. Pooleli on kaks kohtuvaidlust.

Hasartmängu reklaami järelevalve projekti ülevaade

Perioodil 1.04-24.04.2023 kontrolliti hasartmängu korraldamise korraldusluba omavate ettevõtete hasartmängu reklaame. Jälgitud kaubamärkide nimekiri koostati aasta alguses ametniku tuvastatud ning vihjetena TTJA-le laekunud rikkumises olevate hasartmängu reklaamide põhjal. 

Valimis oli 19 hasartmängukorraldajat. Rikkumisi tuvastati 15 hasartmängu korraldaja reklaamides, neljal hasartmängukorraldaja reklaame vaatlusperioodil ei tuvastatud. Vaadeldud 152 reklaamist ei vastanud TTJA esialgsel hinnangul nõuetele 150. 

Põhilised rikkumised seisnesid reklaamis puuduvas või puudulikus hoiatustekstis (128 juhul), reklaam sisaldas üleskutset või viidet sotsiaalsele edukusele (133 juhul) või oli avalikustatud keelatud õnnemängu reklaam (26 juhul). 

Projekti järel toimusid diskussioonid turuosalistega, mille tulemusena mõnel juhul TTJA muutis seisukohta. Näiteks leidis Reklaaminõukoda, et suurte võitude kuvamine või kiiretele väljamaksete viitamine hasartmängu reklaamis ei mõju üleskutsena. Seisukohtade muutmine muutis monitooringu tulemust üleskutse ja sotsiaalse edukuse osas ca 7 võrra (133-7=126). 

Ka hasartmängu reklaamide puhul on TTJA jooksvalt alustanud veel menetlusi. Praegu on käimas järelevalvemenetlused 17 hasartmängukorraldaja suhtes. Ühele hasartmängukorraldajale on tehtud ettekirjutus ja ka määratud sunniraha, sest ettekirjutus jäeti tähtajaks täitmata. 

Tubakatoote reklaami miniprojekti ülevaade

Tubakatoote ja sellega seonduva toote reklaam on keelatud. Viisime läbi turuanalüüsi ning alustasime nelja ettevõtte reklaamide suhtes menetluse. Edastasime TTJA põhjendused, miks on tegemist keelatud reklaamiga ning andsime võimaluse ettevõtjal esitada oma arvamus ja vastuväited. Ühele ettevõttele tegime ettekirjutuse. 

2023. aasta reklaamijärelevalve statistikat

Kokku alustas TTJA 2023. aastal reklaamide suhtes 63 järelevalvemenetlust, mis on 2022. aastal alustatud 23 menetlusega võrreldes 64% rohkem. Järelevalvemenetlusi alustati järelevalveprojektide tulemusel ja jooksvalt laekunud vihjete alusel, näiteks eksitavate reklaamide puhul.

screenshot 2024 01 15 at 09 28 59

Lisaks järelevalvele registreeriti TTJA-s 2023. aastal 427 reklaamiteemalist pöördumist. Võrdluseks – 2022. aastal oli 347 pöördumist, mis näitab, et pöördumiste arv tõusis 19%. Pöördumisi esitavad nii kodanikud kui ettevõtjad. Ettevõtjad küsivad üldjuhul selgitusi, kuidas reklaamiseaduse nõudeid mõista või saadavad reklaami enne avalikustamist TTJA-le. Me ei saa anda ametlikke kooskõlastusi reklaamidele, kuid hea meelega nõustame ettevõtjaid, kui neil on kõhklusi mõne lahenduse seadusele vastavuse puhul.

screenshot 2024 01 15 at 09 30 09

Reklaamide kohta enne avalikustamist küsimine on väga teretulnud ja sellistele pöördumistele üritame võimalikult kiiresti vastata. Enne reklaami koostamist ja kujundamist tasub kindlasti lugeda seadust ja lisaks ka juhendeid, mille oleme mitme reklaamivaldkonna kohta koostanud. Kui vastuseid ei leia, on ettevõtjad oodatud üle küsima. Mõistlik ei ole TTJA-le saata ülevaatamiseks reklaame, mis ei ole veel lõplikult kujundatud, nt alkoholi reklaam, millel puudub kohustuslik hoiatustekst. 

Sageli palutakse anda kindlad hinnangud konkurentide reklaamidele. Hinnangu andmiseks tuleb aga teha reklaami õiguspärasuse kohta otsus. Otsuse tegemiseks tuleb järgida menetlusreegleid, mis muuhulgas kohustavad TTJA-d enne otsuse tegemist andma ettevõtjale võimaluse esitada oma arvamus ja vastuväited. Menetluse kestel on info asutusesiseseks kasutuseks ja seda kolmandatele isikutele anda ei tohi. Samuti usume, et ükski ettevõtja ei soovi oma rikkumistest teada saada konkurendilt või ajakirjandusest, seega palume turuosalistel mõista, et hinnanguid anname vaid ettevõtja enda reklaamidele.

2023. aastal hakkasime järelevalvemenetlusi läbi viima ettevõttepõhiselt. See tähendab, et TTJA ei alusta järelevalvemenetlust vaid üksiku rikkumises oleva reklaami suhtes, vaid vaatame üle ettevõtte reklaamid laiemalt ning menetlust algatades tegeleme ettevõtte kõikide reklaamidega, milles rikkumise tuvastame. Selline lähenemine on tulemuslikum turuolukorra parandamiseks. 

Hindame kõrgelt igasuguste vihjete edastamist. Näiteks näidatakse reklaame sotsiaalmeedias vastavalt algoritmidele, mistõttu kõik reklaamid ei jõua TTJA-ni. Vihjed aitavad hinnata turuolukorda ja suunata fookus just sinna, kus on seda enim vaja. 

  • Rohkem infot:

Autor: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA)
Toimetas: Kärt Tomp, TULI

Kõik uudised

TULIs on üle saja liikme. Liitu sinagi Eesti suurima turunduskogukonnaga!

Loe siit, mis hüvesid TULI liikmed naudivad.

TULIst lähemalt