Reklaamiagentuurid

Reklaamiagentuurid

Siit leiad valiku levinumaid reklaamiagentuuri toimimiseks vajalikke positsioone.

Defineeritud on ametikoha kirjeldus, peamised vastutusalad ja haridus, mis tööülesannete täitmist toetab.

Kui sul on soov mõnda ametikirjeldust muuta, siis palun saada teemakohane kiri aadressile:

Tegevjuht/CEO

Tegevjuht on ettevõtte president. Tema otsustab töölevõtmise, töövoo ja eelarvete üle. Tegevjuht võib olla juhatuse alluvuses, mis tihti tähendab, et ta rakendab muudatusi ja poliitikaid, mida soovivad näha juhatuse liikmed.

Tegevjuhi tööks on:

 • koostada iga-aastane äriplaan
 • mõista finantsaruandeid ja käituda neile vastavalt
 • palgata uusi töötajaid ja edutada osakonnajuhte
 • motiveerida töötajaid
 • vähendada firma kulusid kärpides kulutusi või ebavajalikke töökohti
 • edendada töökultuuri olles ise eetiline eeskuju
 • tagada, et firma järgib kõiki olulisi seadusi, sealhulgas töötajate õigusi
 • arendada firma brändi rakendades uute toodete arendamist või omandamist

Haridus, mis toetab:
Kõrgharidus turunduse, kliendisuhtluse või ärijuhtimise erialal.

Kliendisuhetejuht/Projekti direktor

Kliendisuhetejuht vastutab selle eest, et agentuuri ja klientidevaheline töö oleks sujuv ja kliendi ootused oleks täidetud.

Selles ametis on põhieesmärk müüa ja pakkuda perfektset klienditeenindust igas projekti faasis. Lisaks tuleb kindlaks teha, kas agentuuri poolt pakutav töö vastab kliendile lubatud standardile. Kliendisuhetejuht juhib ja kaitseb ka kliendisuhete meeskonda.

Kliendisuhetejuhi tööks on:

 • aidata klienti tema mures, kasutades selleks organisatsiooni poolt pakutavaid teenuseid;
 • hoida kliendiga häid suhteid kommunikeerides temaga kohtudes, läbi telefoni või e-kirja;
 • uurida ja lahendada klientide keerulisi ja pikaajalisi probleeme, mis edastanud kliendi esindaja poolt;
 • tegeleda klientide kaebuste või suuremate juhtumitega, näiteks turvaküsimused või kliendi haigestumine;
 • määrata tagasimakseid ja kompensatsioone;
 • hoida täpseid märkmeid kliendiga suhtlemisest (e-mailid, memod, sõnumid);
 • analüüsida statistikat ja muid andmeid, et määrata ettevõtte pakutava klienditeeninduse taset;
 • luua klientidele kirjalikku ülevaatliku infot, kasutades selleks erinevat tarkvara;
 • kirjutada aruandeid, mis analüüsivad ettevõtte klienditeenindust;
 • välja töötada klientide kaebuste ja tagasiside esitamise kord;
 • täiustada ettevõtte või osakonna klienditeeninduse korda, eeskirju ja standardeid;
 • kohtuda teiste üksuste juhtidega, et arutada klienditeeninduse võimalikke arengusuundi ja parandusi;
 • osaleda töötajate värbamisel ja hindamistel;
 • koolitada personali kõrgetasemelise klienditeeninduse osutamiseks;
 • juhtida või nõu anda klienditeeninduse meeskonnale;
 •  tunda oma ettevõtte tooteid ja teenuseid ning olla uuendustega kursis;
 • olla klienditeeninduse arengust ees lugedes vastavat kirjandust, käies koosolekutel ning osaleda kursustel.

Kliendisuhetejuht töötab erinevatel ettevõtte tasanditel. Enamasti tuleb tegelda klienditeeninduskultuuri põhimõtete välja töötamise ja juurutamisega, leides viise, kuidas mõõta klientide rahulolu, täiustada teenuseid, ning juhtida klienditeenindusmeeskonda, kes puutub klientide päringutega näost näkku kokku.

Projektihaldur

Projektihaldur vastutab müügihalduse ja kliendisuhtluse eest.

Projektihaldur tegeleb agentuuri olemasolevate kliendisuhete hoidmisega. Ta ei halda kliendiga seotud igapäevatööd ning tegeleb vaid nende kliendisuhetega, mis on talle määratud. Tavaliselt jääb klient kogu agentuuri palkamise ajaks sama projektihalduri juurde. Nad on side klienditeeninduse ja müügimeeskonna vahel.

Projektihaldur aitab mõista kliendi nõudmisi, kavandada nende täitmist ning selle tulemusena suurendada ettevõtte tulusid.

Projektihalduri tööks on:

 • genereerida müüki ja jõuda ettevõtte müügieesmärgini;
 •  tuvastada uusi müügivõimalusi juba olemasolevate klientide seas, et üles- ja ristmüügiga säilitada kliendi ja projektihalduri suhe;
 • juhtida ja lahendada konflikte klientidega;
 • suhelda müügimeeskonna ja teiste osakondade töötajatega, kes tegelevad sama kliendiga
 • koostada ettevõtte ja kliendiga eelarveid;
 • kinni pidada tähtaegadest.

Projektihaldurid on kliendikaitsjad, kes töötavad siseosakondadega, et tagada kliendi vajaduste mõistmine ja rahuldamine.

Haridus, mis toetab:
Kõrgharidus reklaami, turunduse või kommunikatsiooni erialal.

Projektijuht

Projektijuht on side reklaamiagentuuri ja kliendi vahel.

Projektijuhid tegelevad igapäevaküsimustega ja tagavad kliendirahulolu. Nad töötavad paljudes valdkondades ja aitavad ettevõttel kasvada leides müügivihjeid, lõpetades müügitehingud, toetades olemasolevaid kliente, aidates sõnastada müügistrateegiaid ja kommunikeerides klientidele toote väärtust.

Projektijuhil on oluline roll, mis hõlmab kliendi eesmärkide ja toodete põhjalikku mõistmist ning professionaalset suutlikkust pakkuda tõhusat nõu edukate reklaamitegevuste ja strateegiate loomiseks. Ta töötab otse ühe või rohkema kliendiettevõtte juhiga.

Projektijuhil on tavaliselt üks või kaks assistenti ja ta allub kliendisuhetejuhile ja/või klienditeenindusjuhile.

Projektijuhi tööks on:

 • kohtuda ja suhelda klientidega, et arutada ja tuvastada nende reklaaminõuded;
 • teha koostööd kolleegidega, et luua kliendi eelarve ja soovidega sobiv reklaamikampaaania;
 • esitleda (koos kolleegidega, eriti projektihalduriga) kliendile kampaania ideid ja eelarvet;
 • hoida koos projektihalduriga meedia-, loov- ja arendusmeeskonda kõigega kursis ning aidata neil turundusstrateegiaid välja töötada
 • suhelda ja toimida lüngana kliendi ja reklaamiagentuuri vahel hoides regulaarset kontakti mõlemaga;
 • tagada kommunikatsiooni tõhus liikumine;
 • läbi rääkida klientide ja agentuuri töötajatega kampaania üksisasjad;
 • esitada loovtöid klientidele kinnitamiseks või muutmiseks;
 • hallata eelarveid ja kampaaniakulusid, saata klientidele arveid;
 • koostada kliendile aruandeid;
 • jälgida kampaaniate tõhusust;
 • täita haldusülesandeid;
 • korraldada ja osaleda koosolekutel;
 • koos teiste töötajatega pakkuda ideid eesmärgiga kindlustada agentuurile uus klient.

Turundus- ja reklaamiturul on projektijuhid tavaliselt vastutavad klienditeeninduse ja klientide hankimise eest. Nende ülesanne on ka tulude suurendamise eesmärgil agentuuri uute klientide toomine.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus reklaami, turunduse või kommunikatsiooni erialal.

Tiimijuht

Tiimijuhid vastutavad töövoolu juhtimise eest.

Nemad tagavad, et materjalid on valmis nende avaldamise või väljastamise ajaks. Tiimijuhid töötavad koos projektihaldurite ja loovmeeskondadega, et kindlustada efektiivne töövoog läbi agentuuri algsest ülesandest meedias väljastamiseni.

Tiimijuhid jälgivad seda protsessi pidevalt, vahel projektijuhtimissüsteemi abil, ja viivad vajadusel sisse kohandusi. Tihti teevad nad koostööd meediajuhtidega, et panna paika meediaeelarved ja reklaamipaigutus.

Tiimijuhi tööks on:

 •  luua üksikasjalikke ajakavasid;
 • määrata igale projekti etapile tähtaeg;
 • tagada, et töö on loovmeeskondade ja osakondade vahel võrdselt ja õiglaselt jaotatud;
 • tagada, et töö on valmiks eelarve piires.

Kui agentuuris on liiga palju tööd ja ressursse napib, töötab tiimijuht koos projektihaldurite ja loovmeeskonnaga, et liigutada tähtaegu, või palkab lisaabi vabakutseliste või ajutiste töötajate näol.

Haridus, mis toetab:

Haridus turunduse, kliendisuhtluse või ärijuhtimise erialal.

Tootmisjuht

Tootmisjuht on lünk meeskonna ja tootmisettevõtte, osakonna või projektijuhtide vahel.

Tootmisjuhid vastutavad erinevates meediumites (ajakirjad, ajalehed, telereklaamid, näitused, väljapanekud või digireklaam) reklaamikampaaniate tootmisega seotud ülesannete ja meeskonna eest.

Lisaks juhtimis- ja organiseerimisoskustele on tarvis laialdasi teadmisi reklaami tootmise ja esitamise protseduuride kohta erinevates meediaplatvormides, võimekust arvutirakenduste kasutamisel ning häid esitlus-, läbirääkimis- ja kommunikatsioonioskusi.

Reklaamitootmisjuht peab olema ka loominguline, ennetav ja täpne ning tal peab olema oskus töötada nii iseseisvalt kui meeskonnajuhina ka stressirohkes keskkonnas ja tähtaegadest kinni pidades.

Tootmisjuhi tööks on:

– toota koostööpartnerite plaan;
– koordineerida ja juhtida tootmisprotsessi;
– tagada, et tooted saavad õigeaegselt ja eelarve piires valmis;
– tagada toodete ja teenuste nõutav kvaliteedistandard.

Haridus, mis toetab:

Tootmisjuhiks konkreetselt õppida ei saa, kuid need oskused tulevad selles ametis kasuks.

 • Reklaam ja turundus
 • Graafiline disain
 • Trükitehnoloogia

Turundusstrateeg

Turundusstrateeg on oluline meeskonnaliige igas ettevõttes, kelle põhieesmärk on saavutada jätkusuutlik konkurentsieelis klientide vajaduste ja soovide mõistmise kaudu.

Strateegiline plaaneerimine hõlmab ettevõtte strateegilise lähteolukorra analüüsi enne turule orienteeritud konkurentsipositsiooni sõnastamist, hindamist ja valimist, aidates nii kaasa ettevõtte sihtide ja turunduseesmärkide saavutamisele.

Turundusstrateegi tööks on:

 • seada konkreetsed turunduseesmärgid;
 • kavandada ja rakendada ärieesmärkidega kooskõlas olevaid turundusstrateegiaid;
 • analüüsida müügi- ja turundusnäitajaid;
 • prognoosida turundustrende;
 • uurida turgu, et välja selgitada uued võimalused;
 • luua uuenduslikke ideid kaubamärgi ja toodete turundamiseks;
 • tegeleda reklaamivajadustega;
 • tagada brändi järjepidevus kõigis turunduskanalites;
 • kasutada tagasisidet, et tagada klientide rahulolu;
 • suhelda meeskondadega ja tagada brändi järjepidevus.

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus reklaami, turunduse või kommunikatsiooni erialal.

Brändistrateeg

Brändistrateeg arendab turul positsioneerimise soovitusi, juhib turu-uuringute analüüsi ja defineerib brändi elemendid ja tooni.

Brändistrateeg töötab tihti brändijuhi või turundusmeeskonna alluvuses, et tagada ühtlane ja tõhus brändisõnum. Kuna tema tööks on olla kursis tulevikutrendide ja toote või teenuse potentsiaalse eduga, peab brändistrateeg olema tulevikku vaatava ja edasiviiva mõttelaadiga.

Brändistrateeg leiab viise, kuidas toote või teenuse brändi edasi arendada, ning töötab turu-uuringute ja trendide analüüsi abil välja turundusplaani.

Brändistrateegi tööks on:

 • määratleda bränd sisemiselt (brändi tuum);
 • positsioneerida bränd turul (brändi positsioneerimine);
 • määratleda bränd väliselt (brändi persoon);
 • viia läbi brändi auditeid;
 • juhtida brändi nimetamist;
 • luua brändi arhitektuur;
 • olla brändi loovjuht;
 • juhtida rebrändimist.

Assistent Disaini- / Teksti- / Projekti- / Meedia- / Juhi-

Assistendid toetavad ettevõtte eri tasandite ülesandeid.

Reklaamiassistent on tavaliselt reklaamiagentuuris või meediaettevõttes alustav töötaja, kes vastutab töötajatele administratiivse abi pakkumise eest.

Olenevalt osakonnast, on assistendi tööks:

Kunsti- ja loovosakond
Aidata leida ja disainida kampaaniate jaoks algmaterjale ja storyboard’e.

Loovkirjutamine
Aidata kirjutada ja toimetada trüki- ja telereklaamide tekste.

Projektihaldurid
Luua kampaaniate turundusstrateegiaid ja eelarveid ning teha kliendiga palju koostööd, et nende nõudmisi täita.

Meedia planeerimine
Kasutada oma teadmisi, et analüüsida tarbijate käitumist ja uurimisandmeid, et luua tõhusad meediaplaanid erinevate meediumite jaoks.

Juhtkonna tasand
Aidata juhte valitud reklaamierialal, et omandada tööpõhiseid oskusi ja koolitust, mis võivad aidata edutamisel.

 

Loovstrateeg

Loovstrateegid tegelevad reklaaminduse nii ärilise kui loomingulise poolega.

Loovstrateegid tegelevad turunduskampaania sihtrühma ja nendeni jõudmise strateegia kindlaks tegemisega. Nad on meeskonnaliikmed, kes töötavad suurklientidega, kasutades oma teadmisi klientide ja teiste meeskonnaliikmetega strateegiate loomiseks, et välja töötada meediaplatvormide ülene plaan.

Loovstrateegi tööks on:

 • jõuda kliendi ja tema vajaduste laialdase mõistmiseni;
 • töötada koos mitmete meeskondadega;
 • koostada kokkulepitud strateegiate sisulised ülevaated;
 • kasutada kõiki uuringuid ja andmeid tulevaste müügistrateegiate jaoks;
 • analüüsida uusi andmeid, et uuendada programmi staatust.

Haridus, mis toetab: 

Loovstrateegiks konkreetselt õppida ei saa, kuid need oskused tulevad selles ametis kasuks.

 • Loovkirjutamine
 • Kommunikatsioon või meedia
 • Keeleteadus
 • Ajakirjandus
 • Suhtekorraldus

 

Kunstiline juht/AD

Kunstiline juht loob uuenduslikke ideid reklaamikampaaniate visuaalsete elementide jaoks kasutades mitmesuguseid meediume.

Tavaliselt teeb kunstiline juht koostööd loovkirjutajaga moodustades loovmeeskonna. Traditsiooniliselt pakub loovkirjutaja välja teksti, mis sobib kunstilise juhi loodud visuaaliga. Tänapäeval aga on nende kahe rolli jagunemine üha ähmasem ja on tõenäoline, et mõlemad annavad reklaamikampaania nii visuaalsesse kui kirjalikku sisusse oma panuse. Visadus ja meelekindlus on loovreklaami konkurentsimaailmas iga kunstilise juhi põhilised omadused.

Kunstilise juhi tööks on:

 • töötada kampaania kallal algusest peale, hallates kliendi, toote, sihtrühma ja nõutava reklaamsõnumi üksikasju;
 • koostöös loovkirjutajaga luua loovideid ja kontseptsioone kliendi eesmärgi täitmiseks;
 • luua visandeid ja storyboard’e või lihtsaid jooniseid ja kondikavasid, et kliendile ideid edastada;
 • mõista sihtrühma ja äri, millele reklaam suunatud on;
 • kohtuda loovjuhi ja projektihalduritega enne ideede kliendile esitlemist;
 • pakkuda klientidele ideid;
 • valida fotograafe, kunstnikke ja filmiinimesi projektidega tegelema;
 • külastada ja hinnata võimalikke võttepaiku;
 • töötada võttepaigas;
 • kohtuda teiste üksuste juhtidega ning suhelda produktsioonifirmadega;
 • nõustada ja aidata uusi loovinimesi.

Haridus, mis toetab:

Kunstiliseks juhiks konkreetselt õppida ei saa, kuid need oskused tulevad selles ametis kasuks.

 • Reklaam ja turundus
 • Meediadisain
 • Kõrgemad kunstid
 • Graafiline disain
 • Illustreerimine

Graafiline disainer

Graafiline disainer loob pilkupüüdvaid visuaalne ning peab olema loominguline, paindlik ja suutma teistega hästi koostööd teha.

Graafilise disaineri töölaual on erinevad tegevused, näiteks veebilehed, reklaam, raamatud, ajakirjad, plakatid, arvutimängud, tootepakendid, näitused ja väljapanekud, firma kommunikatsioon ja identiteet ehk ettevõtte visuaalne bränd. Töötades kliendi, loovjuhi või projektihalduri poolt kinnitatud ülesande järgi tuleb luua kliendi eesmärkide jaoks sobivad loovideed ja kontseptsioonid.

Töö nõuab loomingulist elegantsi, vajaliku tarkvara asjakohaseid teadmisi ja professionaalset lähenemist ajale, eelarvetele ja tähtaegadele.

Graafilise disaineri tööks on:

 • kohtuda klientide või projektihalduritega, et arutada töö eesmärke ja nõudeid;
 • prognoosida töö lõpetamiseks kuluvat aega;
 • töötada välja kliendi eesmärkidele vastavad disainlahendusi;
 • mõelda loovalt, et toota uusi ideid ja kontseptsioone ning arendada interaktiivset disaini;
 • olla disainlahendust ümber mõtestades innovaatiline jäädes aja ja eelarve raamidesse;
 • esitada valmis ideid ja kontseptsioone klientidele ja projektihalduritele;
 • töötama mitmesugustes meediumites ja olla kursis uute tehnoloogiatega;
 • toota täpset ja kvaliteetset tööd;
 • demonstreerida kujutamisoskusi lihtsate visanditega ja töötada trükivalmis kujundustega;
 • tellida tööd illustraatoritelt ja fotograafidelt;
 • teha koostööd trükikodade, loovkirjutajate, fotograafide, stilistide, illustraatorite, teiste disainerite, projektijuhtide, veebiarendajate ja turundusspetsialistidega.

Haridus, mis toetab:

Bakalaureuse kraad graafilises disainis.

Rakenduslik kõrgharidus Meedia- ja reklaamidisainis

Tehniline disainer

Tehniline disainer paneb oma töös suurt rõhku detailidele.

Tema igapäevaste ülesannete alla kuulub loovlahenduse sobitamine erinevatesse formaatidesse. Tehnilised disainerid aitavad vormistada reklaamlahendust erinevatele kampaaniapindadele. Antud amet on väga tähtis just graafilise disaineriga koostöö jaoks.

Tehnilise disaineri tööks on:

 • kohtuda projektihalduritega, et arutada töö eesmärke ja nõudeid;
 • töödelda pilte;
 • küljendada;
 • trükiste ja reklaamide trükiks või elektroonilise meedia tarbeks ettevalmistamine;
 • töötama mitmesugustes meediumites ja olla kursis uute tehnoloogiatega;
 • teha korrektuuri, et toota täpset ja kvaliteetset tööd;
 • demonstreerida kujutamisoskusi lihtsate visanditega ja töötada trükivalmis kujundustega;
 • teha koostööd trükikodade, loovkirjutajate, fotograafide, stilistide, illustraatorite, teiste disainerite, projektijuhtide, veebiarendajate ja turundusspetsialistidega.

Haridus, mis toetab:

Bakalaureuse kraad graafilises disainis.

Rakenduslik kõrgharidus meedia- ja reklaamidisainis

 

Fotograaf

Fotograafid loovad reklaami minevaid visuaale.

Fotograafiaoskusi saab kasutada reklaaminduse erinevates valdkondades. Professionaalne fotograaf töötab tavaliselt kliendi või tööandja koostatud ülesande põhjal. Väga suur hulk fotograafe on vabakutselised, samas on võimalik töötada väga erinevate tööandjate jaoks, näiteks loomeettevõtted, kirjastused ja fotoagentuurid või haridus- ja avaliku sektori ettevõtted.

Tavaliselt spetsialiseerutakse ühele fotograafiasuunale, milleks on:

 • reklaamindus
 • korporatsioonid
 • mood
 • kunst
 • sotsiaalfotograafia – tuntud ka kui üldine fotograafia, kuhu alla kuuluvad pulma-, äri- ja portreefotod.

Täpsed ülesanded erinevad vastavalt valitud erialale, aga tavaliselt on fotograafi tööks:

 • arutada klientidega, milliseid pilte on tarvis ja kus neid kasutama hakatakse;
 • otsida sobivaid fotograafilise objekte ja võimalusi;
 • uurida ja teha pildistamiseks vajalikke ettevalmistusi;
 • töötada erinevates asukohtades ja olukordades, et saada sobiv pilt;
 • kasutada suures valikus tehnikat, näiteks kaameraid, objektiive, valgustust ja erialast tarkvara;
 • suhelda, julgustada ja juhtida pildile jäävaid subjekte;
 • organiseerida pildistamise jaoks esemeid, tooteid, stseene, rekvisiite ja taustu;
 • suhelda teiste üksustega;
 • hallata piltide töötlemist ja kasutamist, arutada tehnilisi probleeme, kontrollida kvaliteeti ja tegeleda klientide muredega;
 • ettevalmistada fotod kinnitamiseks;
 • tunda nii traditsioonilist kui ka digifotograafiat, olla kursis viimaste fotograafia trendide, arengute ja uute tehnikatega;
 • arendada tarkvaralisi teadmisi piltide digitaalseks täiendamiseks, näiteks muutes fookust, kärpides pilte, parandades väiksemaid vigu ja liigutades asju ringi;
 • juhtida töö ärilisi aspekte nagu administreerimine, turundus, graafikud, arved, lihtne raamatupidamine ja veebilehe hooldus.

Haridus või oskused nendes valdkondades:

 • Kunst ja disain
 • Digitaalfotograafia
 • Kõrgemad kunstid
 • Graafika
 • Meedia
 • Fotograafia

Loovjuht/CD

Loovjuhid omavad suurt pilt kogu protsessist. 

Tavaliselt juhivad inspireeriva kogemusega loovjuhid mitmeid meeskondi, kel on mitmeid kliente. Loovjuhid on reklaamiagentuuride või turundusosakondade loomingulised juhid. Koos loovmeeskonnaga nad loovad, plaanivad ja viivad lõpuni klientide strateegilise visiooni.

Loovjuhid plaanivad reklaami ning juhendavad tervet loomeprotsessi ja meeskonda, kes tema alluvuses töötab. Loovmeeskonda kuuluvad kunstilised juhid, loovkirjutajad ja disainerid. See on amet ennast tõestanud loovmõtlejatele ja juhtidele. Selle rolliga kaasneb kiire edutamine, rahvusvahelised võimalused ja sobiv palk.

Loovjuhi tööks on:

 • ehitada loomemeeskonnale sobiv töökeskkond ja nende ideid ja projekte üle vaadata;
 • võtta vastutus loovfilosoofia ja väljundi taseme eest kogu agentuuris või osakonnas;
 • arendada ideid reklaamide ja kampaaniate jaoks;
 • agentuuris töötades pakkuda kliendile kontseptsioone, ettevõttes töötades esitleda ideid juhatusele;
 • olla mitmete projektidega algusest lõpuni korraga kursis, pidada tähtaegadest kinni ja kinnitada need projektid enne esitlust;
 • suhelda kliendiga hoides neid kursis ja anda märku kõikidest probleemidest;
 • mõista agentuuri või turundusosakonna kaubanduslikke aspekte;
 • palgata ja juhtida loovmeeskonda.

Tööalane tegevus varieerub vastavalt agentuuri või ettevõtte suurusele ja klientide arvule.

Haridus, mis toetab: Kuigi loovjuhiks saamise tavapärane tee – humanitaarteaduste ülikoolikraad ja mitmed aastad praktilist kogemust – peab endiselt paika, on nüüd lõpetanutel tihti teistsugune taust varieerudes loomingust juhtimise ja tehnoloogiani.

Loovkirjutaja

Loovkirjutajad kasutavad oma suurepäraseid kirjutamisoskusi klientidele fantaasiarikaste reklaamikampaaniate loomiseks.

Reklaamiloovkirjutaja töötab koos kunstilise juhiga reklaami- või meediaagentuuri loovosakonnas. Kliendi koostatud ülesande põhjal luuakse, arendatakse ja toodetakse efektiivseid reklaamikampaaniaid. Loovkirjutaja keskendub reklaamikampaanias kirjalikule sõnale (copyle), kunstiline juht tegeleb peamiselt visuaalidega.

Loovtekst võib olla:

– pealkirjad, loosungid, fraasid, alapealkirjad ja põhitekst trükireklaamide ja voldikute jaoks;
– tekstid veebireklaami, sotsiaalmeediasse ja mobiilirakendustesse;
– raadio- ja telereklaamide stsenaariumid.

Reklaamikampaania täielikuks valmimiseks teeb loovkirjutaja koostööd ka meediaplaneerijate ja produktsiooniosakonnaga.

Loovkirjutaja tööks on:

 • moodustada kunstilise juhiga loovmeeskond ning teha koostööd loovülesannete lahendamiseks;
 • hallata mitut kliendikontot, töötada mitme kampaaniaga korraga, mõnikord stressirikastes olukordades ja tihti tiheda graafikuga;
 • õppida tundma klientide tooteid ja teenuseid, nende sihtrühmasid ja konkurentide tegevusi;
 • suhelda klientidega ja tõlgendada nende nõudmisi ja vajadusi;
 • koostöös kunstilise juhiga arendada loovideid ja kontseptsioone;
 • esitleda ideid kinnitamiseks ja parendamiseks loovjuhile ja siis klientidele;
 • kirjutada selget, veenvat ja isikupärast teksti projekti erinevate korduste jaoks;
 • toimetada tekst, parandada kirja- ja grammatikavead;
 • parandada, uuendada ja ümber töötada reklaame ja kampaaniaid vastavalt loovjuhi, kontomeeskonna või klientide tagasisidele;
 • jälgida kampaaniaid tootmisetapist valmis saamiseni;
 • valida näitlejaid tele- ja raadiotöö jaoks ning kuulata häälsalvestusi;
 • suhelda produktsioonifirmade, fotograafide, tüpograafide, disainerite ja trükikodadega;
 • olla kursis popkultuuri ja viimaste trendidega;
 • jälgida reklaamikampaaniate tõhusust.

Haridus või oskused nendes valdkondades:

 • Loovkirjutamine
 • Kommunikatsioon või meedia
 • Keeleteadus
 • Ajakirjandus
 • Suhtekorraldus

Keeletoimetaja

Keeletoimetaja tööks on parandada teksti sõnastus, grammatika ja küljendus (korrektuur), kontrollida sisu, kehtestada järjepidev stiil ja ümber sõnastada või kirjutada (loovtoimetus).

Keeletoimetaja tagab, et matejal oleks selge, järjepidev, täielik ja usaldusväärne, ja et tekst oleks hästi kirjutatud, grammatiliselt korrektne ja arusaadav. Ta võtab alusmaterjali või loovteksti ning teeb selle väljastamiskõlbulikuks. Keeletoimetaja töötab erinevat sorti väljaannetega, sealhulgas:

 • raamatud,
 • ajakirjad,
 • ajalehed,
 • veebilehed,
 • muud elektroonilised väljaanded.

Kuigi paljud keeletoimetajad on kirjastuste, ettevõtete ja avalike asutuste palgal, töötavad mitmed vabakutselisena, nii on tavaline, et korraga on mitu klienti. Palju inimesi õpib teiseks või kolmandaks erialaks toimetamise.

Keeletoimetaja tööks on:

 • parandada kirja- ja grammatikavigu;
 • toimetada mitme inimese poolt kirjutatud tekste, et saavutada järjepidev ja ühtlane stiil;
 • töötada nii IT-põhiste kirjastussüsteemide ja andmebaasidega kui ka internetipõhiste ja paberkäsikirjadega;
 • kontrollida, et kirjutajad on üle andnud kogu vajaliku materjali ja paberitöö;
 • lahendada küsimused autoriga otse, nt stiili ja teksti vastuolud;
 • tagada, et kõigil illustratsioonidel on pealkiri ning et need on tekstis viidatud;
 • koostada või kasutada stiilinõuded, et tagada järjepidevus poolitamisel, suurtähte kasutamisel, viitamisel jne;
 • olla kursis uute ja populaarsete sõnade ja väljenditega, et tagada nende sobivus lugejaskonnaga;
 • arutada ja lahendada potensiaalselt laimavad tekstilõigud telliva toimetaja või autoriga;
 • jälgida indekseerijate, trükkalite ja disainerite tööd.

Tegevused olenevad keeletoimetaja kogemusest ning kas ollaks palgaline või vabakutseline töötaja.

Haridus, mis toetab:

Keeletoimetaja ametile saab kandideerida vaid vastava keele filoloogina.

Digitaalturunduse spetsialist

Digitaalturunduse spetsialist osaleb ettevõtte kommunikatsioonistrateegia väljatöötamisel.

Digitaalturunduse spetsialist võib töötada paljudel aladel või spetsialiseeruda vaid mõnele, olenevalt ettevõtte suurusest ja vajadusest. Digitaalturundus hõlmab endas toodete ja teenuste reklaamimist läbi mitmesuguste digitaalkanalite, kasutades internetti ja mobiilset tehnoloogiat. Tarbijateni jõutakse nii otse kui kaudselt kasutades push and pull turundustehnikaid.

Tavalisemateks digitaalturunduse tehnikateks on:

 • sotsiaalmeediaturundus – selge veebipõhise kohaloleku arendamine, meelitades sotsiaalmeediakanalite kaudu suurt hulka internetikasutajaid.
 • otsingumootori optimiseerimine (SEO) – strateegiate välja töötamine veebilehe külastajate arvu suurendamiseks, saavutades otsingutulemustes kõrged paigutused.
 • kliki eest maksmise (PPC) kampaaniad – ettevõtte poolt ostetud veebireklaamid, mis ilmuvad tasustamata otsingutulemuste kõrval.
 • mobiilne turundus – rakenduspõhine, mängusisene, asukohapõhine ja SMS-turundus.
 • sidusturundus – ettevõte lubab teistel ettevõtetel (sidusettevõtetel) oma veebis nende tooteid müüa.

Digitaalturunduse spetsialisti tööks on:

 • luua ja üles laadida loovtekstid ja visuaalid ettevõtte kodulehele;
 • kirjutada ja välja saata e-posti turunduskampaaniad;
 • esitada klientidele ja ettevõtte juhatusele täpseid aruandeid ja analüüse investeeringute tasuvuse (ROI) tõendamiseks;
 • uurida uusi digitaalmeedia võimalusi, millest ettevõte saaks kasu, näiteks nutitelefonid, sotsiaalmeedia, blogide ja foorumite arendamine;
 • kujundada veebilehe bännerid ja aidata veebivisuaalidega;
 • suhelda klientide, sidevõrkude ja siduspartneritega;
 • viia läbi märksõnauuringuid ja kirjutada veebistatistika aruandeid;
 • panustada sotsiaalmeedia kaasamise ja bränditeadlikkuse kampaaniatesse;
 • kasutada veebianalüütika tarkvara, et jälgida kliendi veebilehe toimimist, ja anda soovitusi parendusteks;
 • panustada ettevõtte ja erialastesse blogidesse ning hallata e-sidet;
 • aidata tasulise meediaga, suhelda digiagentuuridega;
 • arendada ja integreerida sisuturunduse strateegiaid;
 • olla kursis ajakohaste digitrendidega;
 • hallata kontaktandmebaasi ja aidata müügivihjete loomise tegevustega;
 • pidada läbirääkimisi meediapakkujatega klientide jaoks parimate hindade saavutamiseks.

Haridus, mis toetab:

 • reklaam, meedia ja kommunikatsioon
 • äri ja tehnoloogia
 • loovdisain
 • elektrooniline äri
 • ajakirjandus
 • turundus

Sotsiaalmeedia sisulooja

Sotsiaalmeedia sisuloojatel on loomingulist elegantsi ning nad mõistavad, kuidas kaasahaaravat sisu turunduses ära kasutada.

Sotsiaalmeedia sisuloojate põhieesmärk on juhtida ettevõtte sotsiaalmeedia strateegiat, et tõsta nähtavust ning kliendi ja tarbija seotust. Tavaliselt tähendab see strateegia väljatöötamise, hea sisu tootmise, kasutusandmete analüüsi, klienditeeninduse hõlbustamise ja projektide ning kampaaniate juhtimise abil ettevõtte esinduslikkuse suunamist veebikeskkonnas.

Suuremates ettevõtetes on sotsiaalmeedia haldamine konkreetne roll, mis on vahel tuntud kui sotsiaalmeedia koordineerimine. Väiksemates ja keskmise suurusega ettevõtetes on see roll ühendatud teiste turundus- ja kommunikatsioonikohustustega. Agentuurides kasutatakse tihti mõistet sotsiaalmeedia projektihaldur.

Sotsiaalmeedia sisulooja tööks on:

 • kavandada sotsiaalmeedia strateegia ja seada eesmärgid, et tõsta bränditeadlikkust ja seotust;
 • hallata kõiki sotsiaalmeedia kanaleid nagu Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ ja Instagram;
 • planeerida sisu ja üleandmist ning kasutada tööriistu nagu näiteks Hootsuite ja Asana, et hallata mitut sotsiaalmeediakanalit korraga;
 • töötada välja ja hallata võistlusi ja kampaaniaid, mis reklaamivad ettevõtet ja selle brändi;
 • kirjutada kaasahaaravaid blogipostitusi ja artikleid;
 • luua kaasahaaravat sisu ja/või tellida seda;
 • luua olulisi suhteid suunamudijatega kõigis sotsiaalmeedia platvormides;
 • hallata ja hõlbustada sotsiaalmeediakommuune vastates sotsiaalmeedia postitustele ja arendades arutelusid;
 • anda aru ning jälgida sotsiaalmeediaplatvormide toimivust kasutades vahendeid nagu Google Analytics;
 • juhtida sotsiaalmeedia projektijuhi ja assistendi tööd;
 • õpetada kolleegid sotsiaalmeediat kasutama ning propageerida selle kasutamist oma ettevõttes (ettevõttesisesed rollid)
 • suhelda vajadusel kliendiga telefoni, e-maili, konverentskõne ja kohtumise teel.

Sotsiaalmeedia sisuloojaks konkreetselt õppida ei saa, kuid need oskused tulevad selles ametis kasuks:

 • ärijuhtimine
 • turundus (eriti digiturundus)
 • meedia ja kommunikatsioon
 • suhtekorraldus

Arendaja Front-End/Back-End

Arendajad loovad usaldusväärseid ja hästi toimivaid rakendusi ja teenuseid, millele pääseb ligi interneti kaudu.

Kuigi tavaline on keskenduda vaid alustarkvarale ja andmebaasidele (back-end), töötab osa arendajaid pigem liideste ja visuaalsete kujundustega (front-end). Mõned aga tegelevad mõlemaga (full-stack arendus).

Olenemata, kas arendaja on vabakutseline või palgaline töötaja, on tema ülesandeks luua tooteid, mis vastaksid klientide vajadustele. Töö võib olla väga mitmekesine, paljud projektid on töös samaaegselt ning tuleb tihti käia klientidega kohtumas, et arutada nende nõudmisi ning hoida neid edusammudega kursis.

Ametinimetused varieeruvad sõltuvalt rolli fookusest.

Arendaja tööks on:

 • kirjutada koodi ühes või mitmes koodikirjutamiskeeles, näiteks PHP-s või JavaScriptis;
 • kavandada ja prototüüpida uusi rakendusi;
 •  luua rakenduse komponentide arhitektuur;
 • valida projekti jaoks parimad tehnoloogiad ja keeled;
 • testida veebilehti ja rakendusi erinevates brauserites ja keskkondades;
 • lahendada jooksvaid tehnilisi probleeme;
 • parandada eksisteerivate projektide vigu;
 • testida põhjalikult uusi funktsioone kindlustamaks nende võime täita igal juhul õiget ülesannet;
 • viia läbi tulemuslikkuse võrdlusuuringuid;
 • vaadata üle kolleegide kood;
 • ehitada ja testida rakendusliideseid (APId) rakenduste andmevahetuseks;
 • uurida, kaasata ja panustada avaliku lähtekoodiga projektidesse;
 • kohtuda disainerite, arendajate ja projektimeeskonnaga, et arutada edusamme;
 • koguda nõudmisi klientidelt ja kasutajatelt;
 • õppida ja testida uusi tehnoloogiaid, raamistikke ja keeli;
 • olla veebiarenduse viimaste trendide ja arengutega kursis.

Haridus või oskused nendes valdkondades:

 • arvutiteadused
 • informaatika
 • tarkvaraarendus
 • veebidisain ja -arendus