Meediaagentuurid

Ametipositsioonid

Siit leiad valiku levinumaid meediaagentuuri toimimiseks vajalikke positsioone. Defineeritud on ametikoha kirjeldus, peamised vastutusalad ja haridus, mis tööülesannete täitmist toetab. Kui sul on soov mõnda ametikirjeldust muuta, siis palun saada teemakohane kiri aadressile:

Meediadirektor

Meediadirektor räägib läbi meediaostuhinnad ning hoolitseb võimalikult heade suhete eest meediakanalitega. Lisaks analüüsib ta hinnakirjade tingimusi, et välistada agentuuride arvutustes võimalikud eksimiskohad. Meediadirekor viib agentuuri projektijuhid ja meediaplaneerijad kurssi reklaamide hinnakirjade tingimustega ja klientidele kohaldatavate reklaamihindade tingimustega. ”

Meediadirektorii tööks on:

 

 • hinnakirjade ja allahindluspoliitikate analüüs ja võrdlus:
 • reklaamihindade ja muude koostööga seotud kokkulepete läbirääkimine;
 • meediakanalitega suhete loomine;
 • agentuuri projektijuhtide ja planeerijate abistamine reklaamihindade ja -tingimuste analüüsi osas. “

Haridus, mis toetab:

Kõrgharidus majanduse alal. Kindlasti on vajalik tugev kogemus reklaaminduse ja meedia vallas, et mõista sektori igapäevast toimimist ja seda läbirääkimistes ära kasutada. Kasuks tuleb müügialane kogemus. Seda ennekõike seetõttu, et tegemist on läbirääkimisi sisaldava tööga.

Minimaalne töökogemus

Minimaalselt 6 aastat valdkonnas

 

 

Offline-meedia spetsialist

Offline-meedia spetsialist valib meediatarbimist kirjeldava statistika alusel kampaaniasse sobivaimad reklaamipaigutused, jälgivad kampaania kulgu/efektiivsust, eelarves püsimist, koostavad kampaaniate järgseid meediamahtude ja – maksumuse ning kvalitatiivseid kokkuvõtteid. Enamus nendest töölõikudest tehakse spetsiaalsete meediaplaneerimisprogrammide kaasabil.

Offline-meedia spetsialisti tööks on:

 • meediaplaanide koostamine (TV, raadio, välimeedia, trükimeedia, otsepost) vastavalt määratud eelarvele;
 • meediakanalite ja reklaami paigutuse asukohtade/kellaaegade/jms välja valimine, mille kaudu vastavalt statistikale ja muudele
 • sobivusnäitajatele reklaam kõige täpsemini sihtrühmani jõuab;
 • kampaaniapõhiselt reklaamide esitluste kontrollimine vastavalt tellitud plaanile;
 • kampaaniapõhiselt läbirääkimised kanalitega parimate lahenduste leidmiseks ja eelarve täituvuse jälgimine;
 • kampaaniate järelanalüüs (et reklaamide ilmumine vastaks planeeritule ja täidaks statistilised eesmärgid).

Haridus, mis toetab:

Oluline on matemaatika ja Exceli oskus ning püsivus töötada päevad läbi numbritega. Reklaami- või meediaalased algteadmised tulevad kasuks, aga eraldi haridust antud töökoht ei nõua.

Minimaalne töökogemus:

Oluline on matemaatika ja Exceli oskus ning püsivus töötada päevad läbi numbritega. Reklaami- või meediaalased algteadmised tulevad kasuks, aga eraldi haridust antud töökoht ei nõua.

Online-meedia spetsialist/planeerija

Online-meedia spetsialisti ülesanneteks on tagada digitaalmeedia strateegia rakendamist, digitaalmeedia kampaaniate planeerimist, seadistamist, optimeerimist, monitoorimist ja analüüsi.

Ta peab omama kogemust järgmistes distsipliinides: Google AdWords; Remarketing (ehk taasturundus); SEO; Programmatic; CRO

Online-meedia spetsialist/planeerija tööks on:

  

 • digitaalmeedia plaanide koostamine kombineerides omavahel erinevad digimeediaplatvorme (kohalikud digimeediakanalid ja võrgustikud, Google võrgustik, sotsiaalmeedia jms);
 • digitaalmeedia plaanide elluviimise koordineerimine (nt, kommunikatsioon loovagentuuridega, vajalike veebieesmärkide seadistamine jm);
 • digitaalmeedia kampaaniate eelarvestamine ja eelarvete optimeerimine vastavalt kliendi eelarvele;
 • läbirääkimised kanalitega parimate kampaanialahenduste leidmiseks;
 • digitaalmeedia kampaaniate tulemuslikkuse jälgimine ja selle järjepidev optimeerimine;
 • kampaaniate järelanalüüs ja soovitusete andmine tulevaste kampaaniate osas

Haridus, mis toetab: Oluline on matemaatika, Exceli oskus, tehniline taibukus ning püsivus töötada päevad läbi numbritega. Turundusalane või IT-alane haridus tulevad kasuks.

Minimaalne töökogemus: 

Minimaalselt 1-2 aastat valdkonnas

Sotsiaalmeedia spetsialist

Sotsiaalmeedia spetsialisti ülesanneteks on tagada sotsiaalmeedia turundustegevuste elluviimist. See sisaldab endas planeerimist, seadistamist, optimeerimist, sisuloomet või selle korraldamist, reklaamide korraldamist, sotsiaalmeedia mõjuisikutega seotud turundustegevusi ja aruandluse koostamist.”

Sotsiaalmeedia spetsialisti tööks on:


 •  sotsiaalmeedia püsitegevuste ja kampaaniate elluviimine vastavalt kliendi äristrateegiat toetavatele KPI-dele;
 • sotsiaalmeedia püsitegevuste ja kampaaniate eelarvestamine ning eelarvete järjepidev optimeerimine;
 • andmete analüüsimine mõistmaks sihtrühma käitumist sotsiaalmeedias ning hindamaks erinevate tegevuste järelmõju – mis töötab, midatugevdada ja mida ära jätta;
 • sihtrühmale kõnetava sisu loomine ning postituste plaanide koostamine.”

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus turunduse või reklaaminduse erialal.

Minimaalne töökogemus: 

Minimaalselt 1 aasta valdkonnas

Meediastrateeg

Meediastrateeg koostab klientidele turunduskommunikatsiooni- ja meediastrateegia.

Meediastrateegi tööks on:

 

 • luua koos projektijuhiga turunduskommunikatsiooni- ja meediastrateegia;
 • leppida kokku tegevuste saavutusmõõdikud;
 • esitleb klientidele strateegilisi plaane;
 • nõustab kliente turunduskommunikatsiooni ja meedia valdkonnas;
 • vastutab agentuuri meeskonna strateegilise võimekuse arendamise eest.
 • Teha koostööd ettevõtte huvirühmadega ja partneritega.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus turunduse või majanduse erialal.

Minimaalne töökogemus: Strateegi positsioon eeldab minimaalselt 5 aastat töökogemust meedia- või turundusvaldkonnas.

Uuringute juht/spetsialist

Uuringute juht/spetsialist viib läbi brändi- ja tarbijauuringuid ning otsib strateegilisi sisendeid turunduskommunikatsiooni, reklaami või meediastrateegiate jaoks.

Uuringute juhi tööks on:

 

 • valida välja kõige efektiivsemad uuringumetoodikad, mis aitavad vastata kliendi küsimustele;
 • planeerida ja viia läbi vajalikud uuringuprojektid;
 • tutvustada uuringuprojekti tulemusi, aitamaks kliendil välja mõelda konkreetne tegevuskava.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus sotsioloogia või turunduse erialal.

Minimaalne töökogemus: Spetsialist võib alustada otse koolipingist, juhi positsioon eeldab vähemalt 4 aasta töökogemust.

Meediaanalüütika spetsialist

Meediaanalüütika spetsialist analüüsib kliendi ja tema konkurentide meediakasutust.

Meediaanalüütika spetsialisti tööks on:

 

 • kasutades meediainvesteeringute monitooringut, analüüsida, kui palju, mis meedialiikides / meediakanalites /aegadel/asukohtades/paigutustes/formaatides/ajatsoonides jms on reklaamijad meediat kasutanud;
 • tuvastada meediastrateegilsed ja -taktikalised võimalused vastavalt kliendi brändi eesmärkidele;
 • visualiseerida analüütika presentatsioonidena.

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus turunduse või majanduse erialal.

Minimaalne töökogemus: Eeldab töökogemust meediaplaneerijana, minimaalselt 1,5 aasta.

Turundusanalüütika juht

Turundusanalüütika juht/spetsialist analüüsib kliendi turundus- ja meediategevuste efektiivsust äritulemuste vastu.

Turundusanalüütika spetsialisti tööks on:

 

 • Kasutada suurandmete analüütika metoodikaid, et leida ühenduspunkte kliendi turundustegevuste ja äritulemuste vahel.

Haridus, mis toetab:Kõrgharidus (majandus), informaatika, matemaatika erialal.

Minimaalne töökogemus: Spetsialisti positsioon ei eelda otseselt eelnevat töökogemust, aga kindlasti metoodikate tundmist, et neid õigesti turundusvaldkonnas kasutada. Juhi positsioon eeldab vähemalt 5 aastat kogemust.

Projektijuht

Projektijuht korraldab klientide kampaaniaid ehk kampaaniate elluviimise koostööd agentuuri teiste üksustega ja kliendi partneritega (nt PR agentuur, reklaamiagentuur). Projektijuht vastutab selle eest, et kliendi turunduskommunkatsiooni ressursid (peamiselt eelarve) on kasutatud kõige effektiivsemal moel.

Projektijuhi tööks on:

 

 • suhelda klientidega (on nende jaoks agentuuris #1 kontakt ja vastutaja);
 • vastutada kliendi rahuolu eest;
 • olla jooksvate kampaaniate meediastrateeg;
 • juhtida strateegide, meediaplaneerijate ja analüütikute töid;
 • püstitada ettevõtte sees kliendiga seotud ülesandeid ja jälgida nende tähtajalist ja kvalitatiivset täitmist;
 • teha jooksvaid ja aastaseid kokkuvõtteid;
 • nõustada klienti turundus- ja meediaalaselt.
 • arendada järjepidevalt isiklikke turundus- ja meediaalaseid teadmisi.”

Haridus, mis toetab: Kõrgharidus turundus- ja/või reklaamialal

Minimaalne töökogemus:Kasuks tuleb meediaplaneerimise kogemus minimaalselt 2 aastat või kogemus kliendi rollis vähemalt 3 aastat.