Missioon

Liidu missiooniks on tõsta kohalike ettevõtjate ja terve Eesti ühiskonna teadlikkust turunduse erinevatest aspektidest (reklaam, bränding, kasutajakogemus jne) kui väärtusest ning tagada tegijate tase selle väärtuse kasvatamisel.

Turundajate Liit ühendab kõiki turundusega tegelevaid professionaale, kes on huvitatud erialase taseme tõstmisest ning valdkonna ärksaimate kaasamõtlejate hulka kuulumisest. See on monoliitne ja tegus organisatsioon, mis loob lisaväärtust nii agentuuridele kui nende klientidele. Erapooletu platvorm, mis võimaldab kõigil osapooltel oma vaateid esitada ja teistega arutada – ükskõik kui laiapinnaliselt.

Turundajate Liidu eesmärk

Liikmete ühishuvide esindamine, turundus- ja reklaamialase kutse-eetika regulatsioon, osalemine õigusaktide ja regulatsioonide väljatöötamises, muutmises ja järelvalves ning õiglaste omavaheliste koostöömudelite väljatöötamises. Turunduskommunikatsiooni valdkonna tegevuse populariseerimine, erialase hariduse ja võrgustiku arendamine nii Eestis kui ka laiemalt.

ÜHENDAJA - erialase sotsiaalse sfääri looja ja hoidja

Tegevused:

 • Liidu avamine kõikidele turundusega tegelevatele professionaalidele.
 • Teemahommikud kord kuus, eesmärgiga saada lähemalt tuttavaks, vahetada infot ning käsitleda mõnd aktuaalset teemat.
 • Avatud juhatuse koosolekud iga nädala neljapäeva hommikuti, võimalusega organisatsiooni arengule kaasa rääkida.
 • Riigi ja valdkonna tuleviku jaoks oluliste rakenduslike töörühmade ellu kutsumine ja nendes osalemine.

Kasu liikmetele:

 • Kuulumine infovälja ja ringkonda – võimalus olla oluline osa millestki suuremast.

EDENDAJA - erialase taseme tõstja

Tegevused

 • Kahe tasulise rahvusvahelisel tasemel koolituspäeva korraldamine aastas, mis omaks sidusust nii kliendi kui agentuuri vaatevinklist.
 • Kuni kahe tasulise rahvusvahelisel tasemel esinejatega konverentsi korraldamine aastas, mis pakuvad huvi võimalikult laiale spektrile liikmeskonnast ning soovitavalt ka naaberriikide agentuuridele ja turundajatele.
 • Liikmetele vajalike teenuste ja nendega seotud soodustuste ühishankimine.
 • Koostöö teiste organisatsioonidega, nagu näiteks Disainikeskus, Teenusmajanduse Koda vms.
Kasu liikmetele
 • 30% hinnasoodustustes väärtusliku sisuga sündmustelt.
 • Võimalus kaasa rääkida sisu kujundamises.

MÕÕTJA JA TUNNUSTAJA - motivatsiooni ja inspiratsiooni allikas

Tegevused

 • Kuldmuna konkursi ja kõige sellega kaasneva organiseerimine kord aastas.
 • Agentuuride maineuuringu korraldamine kord aastas.
 • Aasta turundustegelase valimine kord aastas.
 • Brändide võrdleva uuringusüsteemi loomine ja juurutamine koostöös liikmete ning väliste partneritega.
Kasu liikmetele
 • Soodustus konkursi osavõtutasudelt.
 • Sisukamad ja personaalsemad versioonid uuringutulemustest.
 • Operatiivne info teenustusturu ja brändide hetkeseisust.

ARVAMUSLIIDER - valdkondliku autoriteedi loomine ja hoidmine

Tegevused:

 • Tänase kodulehe arendamine iseseisvaks meediaplatvormiks lähema kahe aasta jooksul. Liikmete omavahelise koostöö koordineerimine kvaliteetse sisu saamiseks ning iseseisva toimetuse loomine.
 • Tasulise nõustamisteenuse pakkumine riigihangete edukamaks läbiviimiseks, eesmärgiga saada konkursiülesanded loogilisemaks ning hindamissüsteem õiglasemaks.
 • Aktiivne osalemine sektorit puudutavas seadusloomes ja koostöö turundusvaldkonda puudutavate ministeeriumite, riigikogu komisjonide ja parteide fraktsioonidega.

Kasu liikmetele:

 • Turunduse riikliku käekäigu mõjutamine soovitud suunas.
 • Enda või oma ettevõtte maine kujundamine läbi loodava sisu ja liidu kanalite vahendusel.