Kõik uudised

Eesti Disainikeskus viib läbi disainivaldkonna hetkeolukorra uuringu

Eesti Disainikeskus asub uurima Eesti professionaalse disainivaldkonna hetkeolukorda ja arenguvõimalusi. Uuringu tulemusena kaardistatakse ja süstematiseeritakse Eesti disainiressurss ning rakendamise praktikad. Analüüsi põhjal valmivad ettepanekud valdkonda toetavateks ja edasi nügivateks tegevusteks.

Disainivaldkond on viimase 10 aasta jooksul läbinud põhjalikud muutused nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kiires tempos on kasvanud nii erialase välja ulatus kui sügavus ning lisandunud on uusi tegevusvaldkondi nagu näiteks teenusedisain, strateegiline disain ja digitaalne disain. Samal ajal on läbimas ulatuslikke transformatsioone ka traditsioonilised disainierialad. Viimase aja arengute põhjal võib tõdeda, et mitme uue disainiteenuse järgi on nõudlus pidevalt kasvav ning väljakujunenud disainivaldkondade rakendusviisid on muutumas.  

Eesti Disainikeskuse juhataja Tiia Vihandi sõnul pole hetkeseisuga Eestis esinduslikku ülevaadet disainiväljast ning seega, ei tea me päris täpselt, kas meil on ressursid, mis vastavad olemasolevatele ning lähituleviku vajadustele ning milliseid oskusi oleks uute väljakutsete lahendamiseks vaja. Käesolev uuring ongi selleks, et saada ülevaade Eesti disaini hetkeseisust ja siin asetleidvatest muutustest. Tööpõllu avardumisega loob disain väärtust üha rohkemates valdkondades, nii ettevõtluses kui ühiskonna kujundamisel.  

Uuring on suunatud Eesti disaineritele, kellel on vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus. Küsitlusankeedis palutakse jagada oma kogemusi viimaste aastate jooksul tehtud kahe disainitöö näitel:
  • Esimesena palutakse kirjeldada üht teostatud projekti, mille sarnaste elluviimisel on kogunenud rohkelt kogemusi;
  • Teiseks palutakse kirjeldada projekti, mis on olnud praktikas uudne (näiteks kasutatud disainimetoodika, koostöövormi, disainiprotsessi lõppväljundi, ülesande püstituse, kliendisuhte vm poolest).
Uuringule vastamise tähtaeg on 22. juuni 2019.

Osale uuringus: Eesti Disainikeskuse uuring 2019

Uuringu tulemusena töötatakse välja metoodika disainimaastiku uurimiseks, kaardistatakse ja süstematiseeritakse Eesti disainiressurss ning rakendamise praktikad. Analüüsi põhjal valmivad ettepanekud valdkonda toetavateks ja edasi nügivateks tegevusteks. Ankeedis kogutud info on konfidentsiaalne ning kui vastajaga pole kokku lepitud teisiti, seda ei avaldata. Uuringu tulemused avaldatakse detsembris 2019.  

Uuringu on tellinud Eesti Disainikeskus ning selle viivad läbi Ruth-Helene Melioranski (Eesti Kunstiakadeemia) ja Martin Pärn (Tallinna Tehnikaülikool).

Disainijuhtumite kaardistamise uuringut finantseerib Eesti Kultuuriministeerium.

Lisainfo: info@disainikeskus.ee